Open Poort Boskoop – Christelijke Gereformeerde Kerk Boskoop


08 Juni 2014 – Morgendienst

 

 

Liturgie voor de dienst op eerste Pinksterdag 2014 te Boskoop

Waarin Jochem Ramp, Arline de Vogel en Kirsten Wessels Belijdenis van hun geloof afleggen

 

M.m.v. muziekgroep uit de gemeente

Organist: Arjen de Pagter

Predikant:  Bart Visser

 

 

Binnenkomst kerkenraad

 

Muziekgroep zingt: Als alles duister is

 

Welkom

 

Zingen Youth for Christ 62: 1, 3 en 4

 

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk

 

Moment van stilte

 

Woord van vertrouwen en Groet namens God

 

Zingen: Psalm 121: 1, 2, en 3 (N)

 

Ik sla mijn ogen op en zie

de hoge bergen aan,

waar komt mijn hulp vandaan?

Mijn hulp is van mijn Here, die

dit alles heeft geschapen.

Mijn herder zal niet slapen.

 

Uw wankle voeten zet Hij vast,

als gij geen uitkomst ziet:

uw wachter sluimert niet!

Zijn oog wordt door geen slaap verrast,

Hij wil, als steeds voor dezen,

Israëls wachter wezen.

 

De Heer brengt al uw heil tot stand,

des daags en in de nacht

houdt Hij voor u de wacht.

Uw schaduw aan uw rechterhand:

de zon zal u niet schaden,

de maan doet niets ten kwade.

 

Woorden voor onderweg

 

Zingen Opwekking 616 Houd me dicht bij U

 

Houd mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mij leven neer.
Verlangend naar u vriendschap Heer.

U alleen begrijpt
Wat ik nodig heb.
U liefde die mij warmte geeft.
Als U mij in uw armen neemt

Leid mij naar u hart.
Breng mij terug naar U.

U bent mijn doel.
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

 

Gebed om de Heilige Geest

 

Schriftlezing I: Handelingen 2: 1-5

 

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

 

Schriftlezing II: Romeinen 5: 1-11

 

1 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 2 Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. 3 En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, 4 volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. 5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.6 Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. 7 Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven.8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9 Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. 10 Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. 11 En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.

 

Zingen Gezang 477: 1 en 2

 

Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door Uw kracht!

Hemelse Vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!

Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

Die ons is voorgegaan. Halleluja!

 

Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

Liefde Die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade,

wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege

voor ons verkregen,

Gij zult op aarde

de macht aanvaarden

en onze Koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Heere,

doet triomferen

die naar U heten

en in U weten,

dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

 

Verkondiging

 

Zingen Opwekking 488 Heer ik kom tot U

 

Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Refrein:
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde

(Refrein) 2x

Slot:
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

 

Bijdrage door Jochem, Arline  en Kirsten

 

Solo ‘Mijn Herder’ (Sela)

 

De Heer is mijn Herder,

het ontbreekt mij aan niets.

Hij omringt mij met zijn liefde.

De Heer is mijn Herder,

het ontbreekt mij aan niet.

Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

 

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.

Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.

Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden.

Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

 

Refrein

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.

Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.

Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven.

Er is geen betere plek dan bij Hem te zjin.

 

 

 

Al gaat mijn weg door een donker dal;

ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats

waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Zingen Opwekking 733 – Tienduizend redenen

 

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt

en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.

Uw naam is groot en uw hart is zacht.

Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 2x)

slot:

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

 

Openbare Geloofsbelijdenis

 

Jochem, Arline en Kirsten, jullie willen er geen geheim van maken, maar het iedereen laten weten: ik geloof. Terwijl jullie nu hier voorin de kerk staan, zien niet alleen de mensen jullie. Ook God ziet je.

We hebben van jullie allemaal je eigen verhaal gehoord. Een getuigenis over hoe God zich aan je bekend heeft gemaakt en waarom je Hem wilt volgen. Het is daarom niemand minder dan God Zelf die het verlangen in jullie hart heeft gelegd om nu belijdenis van je geloof af te leggen.

 

Na een goed gesprek met jullie hierover heeft de kerkenraad met grote blijdschap hiervoor de gelegenheid geboden. In de afgelopen weken is ook gebleken dat de gemeente jullie wil aanvaarden als oprecht gelovige christen en volwaardig lid van de gemeente van Jezus Christus.

Nu is het moment gekomen – een plechtig moment – waarop ik je verzoek om een eerlijk antwoord te geven op de volgende vragen:

 

1. Geloof je dat de Bijbelse boodschap die klinkt in het Oude en het Nieuwe Testament en wordt samengevat in de apostolische geloofsbelijdenis en hier in de kerk ook verkondigd wordt, een betrouwbaar evangelie is en is het je voornemen om aan de belijdenis daarvan door Gods genade vast te houden in leven en sterven?

 

2. Is het zo dat je luisterend naar die boodschap een hekel hebt gekregen aan de zonden waarmee je God verdriet deed, dat je je nu klein maakt voor God en je leven buiten jezelf zoekt in Jezus Christus, de enige Verlosser? Verlang je er ook naar om tot versterking van je geloof met de gemeente het avondmaal te vieren?

 

3. Belijd je dat je er van harte naar verlangt om door de kracht van de heilige Geest, God de Here lief te hebben en Hem te dienen naar zijn Woord, te breken met wereldse verlangens, je oude natuur te doden en te leven tot lof van de Heer?

 

4. Beloof je mee te werken aan de opbouw van de gemeente van Christus, Zijn naam te belijden in de wereld en je gewillig te onderwerpen aan de geestelijke leiding die door de kerkenraad gegeven wordt?

 

Wat is hierop jouw antwoord? Jochem, Arline, Kirsten?

 

Knielen en zegen

 

Nu je deze belijdenis hebt uitgesproken ben je volwaardig lid van de kerk, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Moge de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Here Jezus Christus je geloof voortdurend versterken door de kracht van de Heilige Geest. Amen.

 

Vraag aan de gemeente (Gemeente gaat staan)

 

En u, gemeente van onze Heer Jezus Christus en iedereen die in hetzelfde geloof rondom Jochem, Arline en Kirsten staat,

 

Belooft u hen te aanvaarden als lid van de gemeente van Jezus Christus; hen te steunen in hun goede keus; hen waar nodig te helpen met woorden of metterdaad. En zult u hen dragen in uw gebeden? Wat is daarop uw en jullie antwoord?

 

(Gemeente gaat zitten)

 

(Toe)zingen: Opwekking 710 –  Zegen mij (Sela)

 

Zegen hen op de weg die zij nu gaan.
Zegen hen op de plek waar zij nu staan.
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt.
O God, zegen hen alle dagen lang!

 

Vader, maak hen tot een zegen;
ga hen niet voorbij.
Regen op hen met uw Geest, Heer,
Jezus, wees nabij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in hen.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen.

 

(Allen: staande)

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

 

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,)
zijn wij zegenend nabij.)
Van uw liefde delend,)2x

waarin zij zelf tot bron van zegen zijn.)

 

Dankgebed

 

Inzameling

 

Zingen Psalm 56: 3 en 4 (N)

 

Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld

en al de tranen, in mijn oog geweld,

bijeengegaard en in uw boek geteld:

alles ligt voor U open.

Geprezen zij Gods woord dat mij deed hopen!

Mijn vijanden zijn haastig afgedropen.

Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen:

De Here is mijn held!

 

Geloften heb ik toegezegd, mijn God,

U die van aanstoot hebt verlost mijn voet,

laat mij nu voor de redding van de dood

lofoffers U betalen.

Geprezen zijt Gij, HEER, die telkenmale

de zon van uw gelaat voor mij deed stralen,

dat ik mag wandelen en ademhalen

in ’t licht dat leven doet!

 

Zegen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.